Trời cao xin đổ sương – Vũ Đình Ân.

Mùa Vọng.
*
ĐK. Trời cao xin đổ sương xuống và ngàn mây mưa Đấng Cứu Tinh. Trời cao xin đổ sương xuống trái đất phát sinh xuất hiện Đấng Công Bình.

1. Năm tháng đoàn con trông chờ Chúa đã lâu. Ngài ơi hãy đến đừng chấp nhất tội con. Thân con héo tàn vì ngày tháng ngóng trông. Ngài ơi hãy đến đừng trì hoãn Ngài ơi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Trời bừng vui *- Vũ Đình Ân.

1. Trời bừng vui khi có ánh sáng soi. Dẫn Ba Vua lên đường đi chầu bái. Theo sao sáng đến nơi thành Bê-lem. Tiến dâng lên lễ vật để tôn vinh.

ĐK. Mộc dược vàng ròng hương trầm để sùng bái Đức Vua. Là Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ. Với những tấm lòng, với những lễ vật tiến dâng thành tâm.
Tiếp tục đọc

Trời cao xin đổ sương *- Vũ Đình Ân.

Mùa Vọng.
*
Trời cao xin đổ sương xuống và ngàn mây mưa Đấng cứu tinh. Trời cao xin đổ sương xuống, trái đất phát sinh xuất hiện Đấng công bình.

1. Năm tháng đoàn con trông chờ Chúa đã lâu. Ngài ơi hãy đến đừng chấp nhất tội con. Thân con héo tàn vì ngày tháng ngóng trông. Ngài ơi hãy đến đừng trì hoãn Ngài ơi.
Tiếp tục đọc