Vào Thành Đô – Bùi Ninh.

Chúa Nhật Lễ Lá (Rước Lá). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Mừng vui lên nào thiếu nữ Xi-on. Vì hôm nay Vua ngươi đến đây rồi. Trên lưng lừa Người ngồi thật khiêm cung. Dân chúc tụng đón Người vào thành đô.

ĐK. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít, ngự đến nhân danh Chúa. Chúc tụng! Chúc tụng! Chúc tụng! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa, ngự đến trong vương quyền.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Viên Đá Góc (Mt. 21) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 27A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc tường. Đó là việc Chúa làm ra, thật lạ lùng trước mắt chúng ta. Ôi quyền năng cao cả, ôi tình yêu Chúa bao la. Ôi nhiệm mầu khôn ví chỉ vì yêu thương người thế.

ĐK. Chúng con cất câu ca ngợi ôi tình yêu Chúa thật cao sáng. Chúng con tán dương danh Ngài vì ân ban cứu độ muôn người. Chúng con cảm tạ không ngơi nguyện danh Cha khắp nơi ca ngợi.
Tiếp tục đọc

Ông Chủ Vườn Nho (Mt. 21) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 27A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Đồi nương sương gió có ông chủ kia trồng một vườn nho. Ngày đêm lắng lo vun trồng chăm sóc chòi canh giữ. Vào ngày đi xa ông trao tá điền canh tác vườn nho. Đến khi chín đỏ thì sai gia nhân tới thu hoa lợi.

ĐK. Tình thương Thiên Chúa muôn đời con mãi ngợi ca, vì xưa đã tác sinh muôn loài, hằng chở che đêm ngày nâng đỡ. Tựa như viên đá góc tường nhân thế loại ra, mà Con Chúa chết treo thập hình, đã sống lại để cứu trần ai.
Tiếp tục đọc

Sống Trọn Ý Cha (Mt. 21) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 26A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Một người kia có hai con trai, từ ban mai đã kêu sai đi, làm vườn nho giúp cho cha hiền. Người đầu tiên nói: “Con không đi”, rồi tự suy nghĩ sau ra đi, dầu trời mưa nắng đâu ngại chi. Còn người anh đáp: “Con xin đi”, vậy mà sau đó không thi hành, phụ tình cha đã tin cậy anh.

ĐK. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà Ngài không quyết duy trì, địa vị ngang hàng vinh sáng. Ngài trở nên giống nhân trần lại tự thân sống vâng lời, bằng lòng chết nơi thập hình. Nguyện cầu Thiên Chúa trên trời dạy lòng con sống vâng lời, trọn đời thi hành thiên ý. Dù đường đi nắng mưa tràn và gặp gian khó vô vàn, nguyện hằng sống trọn ý Cha.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật Lễ Lá (Mt. 21) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
1. Khi Chúa vào Thành Giê-ru-sa-lem các trẻ em chạy ra đón Ngài, tay phất cành thiên tuế xanh tươi, miệng cất tiếng reo hò, hoan hô Vua Giê-su.

ĐK. Vạn vạn tuế Con Vua Đa-vít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Vạn vạn tuế Con Vua Đa-vít, chúc tụng Danh Ngài trên các tầng trời.
Tiếp tục đọc