Thánh vịnh 94 – Ninh Doãn Hùng.

ĐK. Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Người. Này Lời Chúa phán: “Các ngươi chớ cứng lòng”.

1. Hãy đến đây reo mừng Thiên Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, và ngợi khen Chúa bằng muôn khúc ca cầm. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 112 – Ninh Doãn Hùng.

Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C.

ĐK. Toàn thể chư dân hãy tán dương Danh Chúa cửu trùng. Đấng đã nâng cao người hèn yếu với ai khó nghèo.

1. Hãy ngợi khen Chúa hỡi những người là tôi tớ Chúa. Hãy ngợi khen Chúa: tán dương Ngài Danh Chúa cửu trùng. Chúa đáng ca ngợi từ bây giờ cho đến ngàn sau. Và được tán dương từ phương đông đến tận phương đoài. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 50 – Ninh Doãn Hùng.

Chúa Nhật 24 Thường Niên – Năm C.

ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy, tôi sẽ chỗi dậy, tôi sẽ chỗi dậy, sẽ chỗi dậy và đi về với Cha tôi.

1.Lạy Chúa! Xin thương con với lòng nhân hậu. Xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy cho hồn con được trắng trong. Tiếp tục đọc