Dòng sông bến đậu – Nguyễn Trọng Tạo

Ai về sông Hương sương khói mênh mông
Con thuyền đi mãi chưa đi hết lòng
Ai về sông Hương đường mưa bến nắng
Sông nước trong xanh nơi bờ xa cát trắng
Thuyền anh đi mãi cho trăng đi cùng
Tiếp tục đọc

Làng Quan họ quê tôi – Nguyễn Trọng Tạo & Nguyễn Phan Hách

Làng Quan họ quê tôi,
Tháng giêng mùa hát hội
Những đêm trăng hát gọi
Con sông Cầu làng bao quanh
Ngang lưng làng Quan họ xanh xanh

Tiếp tục đọc