Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.).

Tiếp tục đọc

Advertisement

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài Thánh Thư (Tv. 177) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el hãy xướng lên. “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7 (Tv. 50) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ôi lạy Chúa xin tạo cho con quả tim trong sạch, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

1. Ôi lạy Chúa xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con ra khỏi thiên nhan Ngài. Xin chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7 (Tv. 41) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa Chúa ơi.

1. Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. Ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời?
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6 (Tv. 18) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa có Lời ban sự sống đời đời. Chúa có Lời ban sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định mở lòng kẻ mê muội.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5 (Is. 12) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ.

1. Đây Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng và hành động mà không khiếp sợ. Vì Chúa là sức mạnh, là Đấng tôi ngợi khen. Người đã trở nên phần rỗi cho tôi.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4 (Tv. 29) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Ngài không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3 (Xh. 15) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Người uy linh cao cả.

1. Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Người uy linh cao cả. Người đã ném ngựa và người xuống biển khơi. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của tôi. Chính Người đã cho tôi được cứu thoát. Người là Thiên Chúa của tôi. Tôi sẽ hát ca mừng Chúa. Người là Chúa tổ phụ tôi, tôi sẽ tôn vinh Người.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2 (Tv. 15) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin bảo toàn con vì con tựa nương nơi Chúa.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn đặt Chúa ở trước mặt con vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1 (Tv. 32) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

1. Vì Lời Ngài là Lời chân chính bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai, để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Chúa chăn dắt tôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi Người hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng”.

1. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa. Hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhan với lời ngợi ca, chúng ta cùng xướng ca để ủng hộ Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

1. Vì Lời Chúa là Lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Người.

1. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Nguyện xóa tội con theo lượng cả Đức Từ Bi Người. Xin tẩy con tuyệt gốc lỗi lầm và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Người.

1. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Nguyện xóa tội con theo lượng cả Đức Từ Bi Người. Xin tẩy con tuyệt gốc lỗi lầm và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Các Thánh Nam Nữ 01.11. (Tv. 23) – Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người.

1. Chúa là chủ trái đất và muôn vật muôn loài. Chúa làm chủ hoàn cầu với tất cả dân cư. Nền trái đất người dựng trên biển cả. Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

1 Lạy Chúa con lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

1. Lạy Chúa xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua và ban sự công chính cho hoàng tử để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Gia (Tv. 127) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.

1. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Tiếp tục đọc