Khói trắng – Cát Bụi.

1.
Đây hương trầm toả bay khói trắng, bay lên bay tới tận chín tầng. Tiếng khấn cầu vọng tới trời xanh của dân Chúa vây quanh bàn thờ.

ĐK.
Dâng lên Ngài con dâng lên ngài bánh miến với rượu nho (i) nhờ khói trắng đem lên bệ rồng. Xin cha nhận con xin cha nhận của lễ của đoàn con (i) và ban xuống hồng ân tràn đầy. Tiếp tục đọc