Cảm tạ Cha – Đinh Vũ.

1.
Cảm ơn Cha với lòng kính mến vô bờ. Cảm ơn Cha trong tình yêu dấu Cha ban. Đời con đây xin được phó thác nơi Ngài. Con sợ chi, trên đường nguy khốn gian nan. Tạ ơn Cha, con đường Cha đã an bài. Tạ ơn Cha, một lòng con cúi xin vâng. Hồn con đây, xin Ngài nhận lấy con cùng. Thanh tẩy con, biến đổi theo Thánh ý Cha.
Tiếp tục đọc