Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Ngài.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1. Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chúa là Đấng thương xót và nhân ái.

1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Ngài.

1. Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Mồng Ba Tết (Tv. 89) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh hóa Công ăn Việc làm. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.

1. Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, từ thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài.

2. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm canh thức cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về đất, hỡi con người”.
Tiếp tục đọc

Lễ Mồng Hai Tết (Tv. 144) *- Đỗ Vy Hạ.

Kính nhớ Tổ Tiên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ ca ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Ngài không thể đo lường được.
Tiếp tục đọc

Lễ Mồng Hai Tết (Tv. 127) *- Đỗ Vy Hạ.

Kính nhớ Tổ Tiên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối Người.

1. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra, bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Tiếp tục đọc

Lễ Mồng Một Tết (Tv. 71) *- Đỗ Vy Hạ.

Lễ Minh Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.

1. Ước gì núi non đem hòa bình cho dân và đồi nổng đem lại sự công chính. Người sẽ bênh vực kẻ khiêm tốn trong dân, sẽ cứu thoát con cái người nghèo khó.
Tiếp tục đọc

Lễ Mồng Một Tết (Tv. 8) *- Đỗ Vy Hạ.

Lễ Minh Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

1. Khi con người ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa con gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa con nhớ tới? Con người là chi mà Chúa con để ý chăm nom?
Tiếp tục đọc

Mẹ Thiên Chúa *- Đỗ Vy Hạ.

Đức Mẹ. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Con muốn hát lên muôn lời kinh trìu mến. Ca tụng Danh Mẹ, Mẹ Thiên Chúa Ngôi Con. Vì xưa Mẹ đã xin vâng lời sứ thần. Cưu mang Ngôi Lời Đấng Cứu Độ toàn dân.

ĐK. Ma-ri-a! Hỡi Mẹ nguồn phúc ân. Xin dủ thương ban xuống cho lòng con. Niềm tin mến trông cậy thật vững bền. Nguyện mai sau hưởng phúc vinh thiên đình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Ngài, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu.

2. Xin trở nên thạch động để con dung thân và chiến lũy của con. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi tay ác nhân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

2. Giới răn Chúa chính trực là hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
Tiếp tục đọc

Lễ Mẹ Thiên Chúa 01.01 (Tv. 66) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con.

1. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con. Xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu, người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Chủ Chăn. 3 (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hãy loan truyền những việc lạ lùng của Chúa giữa các dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.

2. Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) *- Đỗ Vy Hạ.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa đã chúc phúc cho dân Người trong bình an.

1. Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Ban Đêm (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc