Giấc mơ trưa – Giáng Son & Nguyễn Vĩnh Tiến

Em nằm em nhớ, một ngày trong veo,
một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh
Đó là chân trời hay là mưa cuối trời

Tiếp tục đọc