Thánh Đaminh Trạch (18.09) *- Hải Triều.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Thánh Đa-minh Trạch cầu cho chúng con. Ngài đi trước xin dẫn đường.

1. Dù thế lực bệnh tật hao gầy cho phép quan lộng hành bủa vây. Thờ lạy Thánh Giá là nguồn vinh quang một đời cha. Hỡi quan quyền thế gian muốn được sự sống bất diệt. Mau đến kính thờ Thánh Giá cớ gì bắt người ta “Quá! Quá!”
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) *- Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Hỡi các bạn miền Ga-li-lê sao ngỡ ngàng đứng đó làm chi? Chúa Giê-su lên trời làm sao,Người sẽ ngự giá quang lâm như vậy. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

1. Ngàn muôn dân hỡi hãy vỗ tay đi. Mừng khen Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 97) *- Hải Triều

.Nhập Lễ.
*
ĐK. Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được biết. Hãy bước đi rao truyền cho dân mọi miền tận cùng cõi đất. Rằng Chúa đã giải phóng, Chúa nay đã chuộc lấy. Hết các dân riêng Người những tôi trung Người. Al-le-lu-ia.

1. Tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Mừng vui lên reo hò đàn ca,
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 97) *- Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hãy hát lên ca ngợi kỳ công Chúa Trời. Người mặc khải cho muôn dân nước được xem thấy: đức Công Chính, đức Công Chính Người. Al-lê-lu-ia!

1. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa, tín nghĩa ân tình dành cho nhà Ít-ra-en.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 19 Thường Niên (Tv. 73) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nhìn lại giao ước thuở xưa. Đừng bỏ rơi dân nghèo, xin Chúa đứng lên biện hộ.

1. Chính Chúa là Đấng chiến thắng toàn cõi địa cầu. Chính Chúa xẻ dọc phân đôi (i) lòng biển sâu. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 18 Thường Niên (Tv. 69) *- Hải Triều.

ĐK. Nguyện Chúa Trời xin đến cứu con. Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

TK. Ước gì người tìm kiếm Chúa được mừng vui hỷ hoan. Và ước lòng ai cảm mến đều hô lên: “Chúa rất vĩ đại”. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 17 Thường Niên (Tv. 67) *- Hải Triều.

ĐK. Xin chúc tụng Thiên Chúa ngự trong thánh điện. Chúa ban tặng dân Chúa dũng lực uy quyền.

TK. Hãy họp nhau nơi đây ta cùng chúc tụng Thiên Chúa. Chúa tụng Chúa hỡi dòng dõi Ít-ra-en. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 16 Thường Niên (Tv. 53) *- Hải Triều.

ĐK. Nay con có Thiên Chúa phù trợ, thân con đây Chúa luôn nâng đỡ. Ngài giải thoát bao nỗi gian nguy, con hân hoan tiến dâng Thánh Lễ.

TK. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, con xưng tụng Danh Ngài. Thật Danh Ngài tốt lành dường bao, Danh Ngài thiện hảo. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 15 Thường Niên (Tv. 16) *- Hải Triều.

ĐK. Phần con đây nhờ sống công minh chính trực, nên sẽ được trông thấy mặt Chúa, khi thức giấc thỏa tình chiêm ngưỡng Nhan Ngài.

TK. Con kêu van lên cùng Chúa, ôi lạy Thiên Chúa. Xin thương nghe con Chúa ơi, xin đáp lại. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 14 Thường Niên (Tv. 46) *- Hải Triều.

ĐK. Giữa nơi đền thánh lạy Chúa, chúng tôi hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.

TK. Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng xứng muôn lời ca tôn vinh ngợi khen vang vọng trong thành đô của Người. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 13 Thường Niên (Tv. 46) *- Hải Triều.

ĐK. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi. Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo, hãy hò reo, hò reo.

1. Vì Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Chúa Toàn Năng. Người là Vua thống trị khắp đại cầu.

2. Đàn ca lên mừng Danh Chúa ta. Hãy đàn ca, đàn ca nữa chúc khen Chúa muôn loài. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 12 Thường Niên (Tv. 27) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa là sức mạnh của dân Chúa. Chúa là thành trì cứu độ cho Đấng Người đã chọn xức dầu tấn phong.

TK. Chúa chính là sức mạnh là khiên mộc chở che (i) tôi, lòng tôi đặt tin tưởng vào Người. Chúa xót thương cứu độ này tâm hồn tôi hỷ (i) hoan dâng lời tạ ơn Chúa. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 11 Thường Niên (Tv. 26) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nghe tiếng con kêu. Dủ thương trông đến nhận lời con.

1. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ: Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

2. Sẽ dâng lời ngợi khen cảm mến: Ca mừng Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 10 Thường Niên (Tv. 26) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là thành vững chắc ngày đêm bảo vệ đời tôi, tôi sợ gì ai?

TK. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi. Từng ngày cho tôi trót đời, được chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 9 Thường Niên (Tv. 24) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa ôi, Chúa ôi, Chúa hỡi đoái nhìn và xót thương. Thân này bơ vơ khốn khổ xin thứ tha tội vương.

1. Lòng đau như thắt xin làm cho thanh thỏa. Xin Chúa giải thoát con cho khỏi bước ngặt nghèo.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 7 Thường Niên (Tv. 12) *- Hải Triều.

ĐK. Con tin cậy vào tình thương Chúa, ôi lạy Chúa (Lạy Chúa) được Chúa cứu độ lòng con sẽ vui mừng. Xin dâng Ngài một bài ca mới, chúc tụng Chúa (Lạy Chúa) vì muôn phúc lộc Ngài ban xuống chan hòa.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 8 Thường Niên (Tv. 17) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa thương bênh đỡ phù trì, Người dẫn tôi vào nơi thảnh thơi. Vì yêu thương Chúa giải thoát tôi.

1. Từ chốn cao vời Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông.
Tiếp tục đọc

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30) *- Hải Triều.

ĐK. Xin Chúa trở nên núi đá cho con ẩn náu. Xin Chúa trở nên thành trì ban ơn cứu độ.

1. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Vì uy danh Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con. Tiếp tục đọc

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94) *- Hải Triều.

ĐK. Hãy đến đây ta cúi mình phủ phục, cùng bái quỳ trước tôn nhan Thiên Chúa. Bởi chính Người là Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ.

TK. Còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người hằng dẫn lối. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) *- Hải Triều.

ĐK. Ai kêu cầu đến Ta, Ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta sẽ giải cứu cho ban nhiều vinh dự. Sống lâu dài phúc ân được đầy dư.

1. TK. Hỡi ai nương náu Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng nơi Ngài”. Tiếp tục đọc