Từ vực sâu – Hoàng Kim.

ĐK.
Nếu Chúa đưa mắt nhìn tội lệ Lạy Chúa Lạy Chúa nào ai đặng rỗi
1.
Từ vực sâu cất tiếng lên cùng Chúa hãy thương nhận lời kêu van
2.
Lời nguyện xin với tiếng con cầu khấn lắng tai cho tường hỡi Chúa
3.
Vì nếu Chúa cứ chấp nhìn tội lỗi có ai rỗi được hỡi Chúa Tiếp tục đọc

Trời gieo sương xuống – Hoàng Kim.

ĐK.
Trời gieo sương xuống Mây hãy mưa Đấng chính trực Đất hãy mở ra và làm mọc lên Đấng Cứu tinh
1.
Lạy i Chúa là mục tử nhà Is ra el Chúa là Đấng hướng đạo dân Người Xin đến mà chuộc lấy trong uy quyền cánh tay của Chúa Chúa ơi Ngài hãy đến đến cứu độ chúng con Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim

ĐK.
Lạy Chúa! Xin sai (i) Thánh Linh. Để Ngài đổi mới, đổi mới (i) mặt địa cầu.
1.
Hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, hỡi Chúa! Thiên Chúa của con. Ngài thật cao cả. Ngài mặc áo oai phong lẫm liệt. Và Ngài khoác long bào ánh sáng.
2.
Ngài đặt trái đất trên nền vững không khi chuyển lay ngàn đời ngàn kiếp. Ngài dùng vực thẳm như áo che địa cầu. Và nước đã tụ lại trên đỉnh núi.
3.
Ngài làm vọt lên những dòng suối, chúng róc rách tìm lối giữa những khe núi. Gần giòng suối chim trời làm tổ, núp dưới lá chúng cất giọng líu lo.
4.
Sự việc của Chúa, ôi lạy Chúa, thật là nhiều dường bao tất thảy Ngài làm đều khôn ngoan. Địa cầu đầy dẫy sang giàu của Ngài. Này hồn tôi hãy chúc tụng Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa xin hãy sai đi – Lm. Hoàng Kim

Ðk.
Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần muôn nghìn sứ giả Phúc Âm. Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai muôn sứ giả Tin Mừng để danh Chúa được cả sáng hơn.
1.
Ðoàn con, Chúa chọn đoàn con để nên các chứng nhân, thành tia sáng, sẽ thành tia sáng chiếu soi muôn dân.
2.
Ngày đó, chính từ ngày đó, nghe tiếng Chúa vang vang, cùng nhau thưa, đã cùng nhau thưa chúng con xin vâng.
3.
Tình yêu, trong nguồn tình yêu, Người tu dưỡng chúng con, nguyện từ đây, khấn nguyện từ đây chúng con trung thành.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc

Chúa là nơi con nương tựa (Tv. 26) – Hoàng Kim.

Thể hiện: Hoàng Oanh & Lm. Vũ Hân  (Download)

Đk.
Chúa Chúa là nơi con nương tựa con phải sợ chi ai (2)
1.
Có Chúa là ánh sáng và cứu độ tôi phải sợ chi ai? Chúa là thành lũy chở che (ư) mạng sống này ai làm tôi run rẩy hãi hùng?
Tiếp tục đọc