Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen Thiên Chúa. Nguyện Danh Chúa được chúc tụng bây giờ và cho đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24C Thường Niên 2 (Tv. 50) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi.

1 Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24C Thường Niên 1 (Tv. 50) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi.

1. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa ơi! Xóa tội con theo lượng từ ái. Rửa sạch con tuyệt gốc lỗi lầm, và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Ôi Thiên Chúa, do lòng Chúa nhân từ Chúa đã chuẩn bị chỗ đinh cư cho kẻ cơ bần.

1. Người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan. Trước nhan Thiên Chúa họ vui ca mừng. Hãy hát mừng Người, hãy đàn ca kính Chúa. Hãy sửa đường lối cho Đấng ngự qua hoang địa.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Ngàn năm dài ở trước Thiên nhan, tựa hồ như mới hôm qua. Ngài khiến con người trở về, trở về lại với cát bụi: Hãy trở về gốc hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên**(Tv, 39) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ con.

1. Tôi đã cậy trông, tôi cậy trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên* (Tv. 39) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa xin cấp tốc phù trợ con.

1. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa. Người đã nghiêng mình về bên con và nghe tiếng con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 19C Thường Niên* (Tv. 32) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp của riêng mình.

1. Người hiền đức hãy mừng vui trong Ngài. Hãy hát mừng hỡi những kẻ lòng ngay. Phúc thay dân tộc mà Chúa là Chúa tể. Được Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

2. Ngài để mắt xem kẻ kính sợ Ngài, xem những người luôn tin tưởng cậy trông. Chúa cứu gỡ họ khỏi ác mưu tử thần, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên** (Tv. 94) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng”

1. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đá tảng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng tay hãy xướng ca để hoan hô Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên * (Tv. 94) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Các ngươi đừng cứng lòng.

1 Hãy tới chúng ta reo hò mừng Chúa, tung hô đá tảng Đấng Cứu Độ ta. Đến trước Nhan Người với câu ca mừng. Hãy cùng hát lên để tung hô Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) ** – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) * – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa hết lòng, vì Ngài nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Phục Sinh & Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1 Hãy phụng sự với niềm vui vẻ. Hãy vào trước Thiên nhan với lòng hân hoan vui sướng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lay Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, và đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

1. Phúc cho ai không mưu toan theo kẻ gian ác, không chung đường với những tội nhân. Không ngồi chung với kẻ nhạo báng, nhưng vui thỏa và suy gẫm luật Chúa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Lạy Cha, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.

1. Con ca ngợi Chúa hết tâm hồn của con, vì Ngài dủ thương và hằng nghe lời khẩn cầu. Trước muôn thiên thần con đàn ca ngợi khen Chúa. Ở chốn Thánh cung con phục bái tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

1. Con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con muôn đời ô nhục. Theo đức công minh Ngài thương giải cứu, xin Chúa ghé tai và giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật Chúa toàn thiện bồ bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định phá ngu kẻ dốt.

2. Điều răn Chúa chính trực làm thỏa tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong ngời sáng soi con mắt.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Địa cầu ơi! Hãy chúc tụng Ngài, hãy tán dương Ngài. Tiếp tục đọc