Cậy trông – Long Anh.

ĐK. Giờ hồn con nguyện xin Chúa đoái thương ủi an. Này hồn con đây Chúa ủi an Chúa ơi! Con trông cậy nơi Chúa (ơ) (ơ). Con trông cậy nơi Chúa Người xuống ơn an lành.

1. Dù cho bao năm xa Người con luôn tin Người lắng nghe tiếng con. Ôi Chúa! Con nay trở về xin hãy đỡ nâng con cùng. Tiếp tục đọc