Thánh lễ cầu hồn – Nguyễn Phúc.

ĐK. Xin Chúa mở của Thiên Đàng cho linh hồn này được trở về quê mình là nơi không còn chết chóc và là nơi hạnh phúc tồn tại muôn đời.

1. Lạy Chúa! Xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn tồn tại.

2. Xin Chúa coi cảnh lầm than khốn cùng của con và tha hết mọi lỗi lầm cho con.