Giây phút vượt qua – Nguyễn Sơn.

ĐK. Phút vượt qua, ôi hãi hùng giây phút vượt qua, nếu không có Chúa. Phút vượt qua, xiết bao vui mừng, giây phút vượt qua, vì có Chúa ở cùng.

1. Vào giây phút ấy, nếu không có Chúa ở bên, ôi đau đớn không cùng, và giây phút ấy, nếu chưa sẵn sàng, ôi kinh khiếp hãi hùng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Cửa Thiên Đàng – Nguyễn Sơn.

ĐK. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn này được trở về quê hương. Là nơi không còn chết chóc và chính là nơi hạnh phúc tồn tại muôn đời.

1. Nếu Chúa chấp tội, thì nào ai? Nào ai đứng vững được đây, nhưng Chúa chí nhân, luôn luôn xót thương để chúng con hằng kính sợ Ngài. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Sơn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Của lễ tiến dâng (Dâng lễ)
Cùng nhau về Nhà Chúa (Tv. 121) (Nhập lễ)
Cửa Thiên Đàng (Cầu hồn)
Cửa Thiên Đàng (Nhập lễ)
*
Chúa ban sự sống (Mùa Phục Sinh)
Chúa ban sự sống (Nhập lễ)
Chúa chăn dắt (Tv. 22) (Thánh vịnh)
Chúa đáp lời (Nhập lễ) (1 Mùa Chay)
Chúc mừng 10 năm Linh mục (Thánh ca Tạ Ơn)
Chúc tụng Chúa đi (Nhập lễ) Tiếp tục đọc