Xin ơn hộ giúp – Thái Huy.

ĐK.
Đây đoàn con thơ xin Mẹ bênh đỡ phù trì. Giơ tay nhân ái thương dắt chúng con vượt nguy. Đường đời gai đá luôn gặp đớn đau u buồn. Chạy đến van nài cùng Mẹ ủi an.
1.
Sa-tan trăm chước nguy vây bọc con luôn. Chiếc bách hòng đắm sa ngoài biển khơi mịt mùng. Lạy Ma-ri xin thương rat ay cứu giúp. Nữ Vương uy quyền lòng Mẹ là chốn cậy trông.
2.
Dưới cánh tay rất khoan nhân quyền uy linh. Vững trí đời chúng con nguyền mến yêu Mẹ hiền. Chờ mai sau khi được về trời vinh hiển. Hát khen Mẫu Thân ngàn đời trên cõi trường sinh.
Tiếp tục đọc