Chúa chịu Phép Rửa *- Trần Mừng.

1. Ngày ấy tại sông Gióc-đăng khi Gio-an đang làm phép rửa này chính Đức Giê-su đã tiến đến từ hàng tội nhân. Gio-an chợt nhìn Người đăm chiêu lòng bồi hồi thốt lên: Đây là Chiên Thiên Chúa. Người đến xóa tội trần gian, Người đến mặc dù sau tôi nhưng Người hằng có trước tôi.

ĐK. Kìa tầng trời rộng mở Thánh Thần ngự xuống trên Người sai Người đi loan truyền tin vui khắp muôn nơi. Từ tầng trời rền tiếng Chúa Cha tuyên phán về Người: Này là Con Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.
Tiếp tục đọc

Advertisement