Thăm viếng – Viết Chung.

Đức Mẹ.

1. Băng qua núi băng qua đồi Mẹ thăm viếng chia sẻ niềm vui. Qua con suối qua sông ngòi Mẹ đem Chúa đến cho nhân loài.

ĐK. A-ve Ma-ri-a. Kính chào Mẹ đầy ơn Chúa. Xin thương luôn ghé thăm hồn con. A-ve Ma-ri-a Chúa ở cùng Mẹ luôn luôn. Xin thương cầu thay cho chúng con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nào cảm tạ (Tv. 117) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Sai bài Thánh Thư.
*
ĐK. Nào cảm tạ Chúa Hal-le-lu-ia!

1. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình yêu thương. Muôn người ngàn phương cùng nhau lên tiếng. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình yêu thương.
Tiếp tục đọc

Chỉ nơi Chúa (Tv. 18b) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6.
*
ĐK. Chỉ nơi Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh. Chỉ nơi Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh.

1. Pháp luật Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Ngài thật là vững chắc, cho người khờ dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Uống tận nguồn (Is. 12) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5.
*
ĐK. Hãy vui mừng. Hãy vui mừng uồng tận nguồn cứu độ trào dâng. Hãy vui mừng. Hãy vui mừng uống tận nguồn cứu độ trào dâng.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh và khúc nhạc tôi ca. Là Chúa Trời Thượng Đế muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc

Tìm về mạch suối (Tv. 41) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7.
*
ĐK. Như con nai khát nước tìm về mạch suối. Hồn con những mong mỏi đêm ngày diện kiến Thánh nhan.

1. Ôi Thiên Chúa hằng sống. Tới khi nào. Tới khi nào con mới được gặp Ngài, mới được gặp Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin tán dương (Tv. 29) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4.
*
ĐK. Xin tán dương Chúa vì Ngài đã cứu mạng con vì Ngài đã cứu mạng con.

1. Chúa không để quân thù đắc chí. Chúa đâu để con bị nhạo cười. Ngài kéo con lên vượt khỏi chốn âm ty.
Tiếp tục đọc

Đấng lẫm liệt (Xh. 15) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3.
*
ĐK. Nào ta ca tụng Chúa Đấng lẫm liệt oai phong. Nào ta ca tụng Chúa Đấng lẫm liệt oai phong.

1. Kị binh cùng bao chiến mã. Chúa xô xuống nơi biển đỏ. Ngàn quân tướng kiêu hùng chìm ngập vào chốn bại vong.
Tiếp tục đọc

Con vẫn trông cậy (Tv. 15) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con. Vì con vẫn trông cậy ở Ngài.

1. Chúa là gia nghiệp của con. Là chén phúc cho con hưởng dùng. Mạng sống con chính Ngài đã nắm quyết chẳng khi nao núng.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103) – Viêt Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1.
*
ĐK. Xin sai Thánh Thần mau tới, để đổi mới dung gian địa cầu.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ Chúa muôn trùng cao quý. Áo Ngài mặc toàn là oai phong hào quang rực rỡ.
Tiếp tục đọc

Con phó dâng 2 (Tv. 30) – Viết Chung.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
*
ĐK. Con phó dâng tâm hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài ôi lạy Chúa. Xin đừng để con tủi nhục bao giờ. Vì lòng Ngài chí công và thành tín. Ngài thương cứu chuộc cứu chuộc hồn con. Tiếp tục đọc

Con phó dâng 1 (Tv. 30) – Viết Chung.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
*
ĐK. Con phó dâng linh hồn trong tay Cha. Con phó dâng linh hồn trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài ôi lạy Chúa. Xin đừng để con tủi nhục. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con. Trong tay Ngài hồn con phó thác. Ngài đã cứu chuộc con. Lạy Chúa Trời thành tín. Lạy Chúa Trời thành tín.
Tiếp tục đọc

Khi nâng chén (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần Vào máu Đức Ki-tô, thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn lành Ngài đã thương ban. Nên con nâng chén hồng ân cứu độ. Cùng kêu cầu Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Ta được thông phần (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn Chúa. Vì mọi phúc lành Chúa cho. Nên con nâng chén mừng ơn cứu độ kêu cầu Thánh Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu.
*
ĐK. Muôn muôn đời con sẽ ca ngợi. Ca ngợi tình Chúa thương con. Ca ngợi tình Chúa thương con.

1. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu tấn phong. Ta đã không ngừng đưa tay đỡ nâng. Và củng cố gia nghiệp vững vàng.
Tiếp tục đọc

Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21) – Viết Chung.

Chúa Nhật Lễ Lá.
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa sao Ngài nỡ bỏ tôi.

1. Bao nhiêu kẻ mỉa mai (i) tôi. Hắn tin cậy vào Chúa đó. Xin Ngài giải vây cho hắn với. Nếu Ngài thật tình yêu thương.
Tiếp tục đọc

Chúa luôn từ ái (Tv. 129) – Viết Chung.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa luôn từ ái hằng rộng rãi thi ân. Chúa luôn từ ái hằng rộng rãi thi ân.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài. Muôn lạy Chúa xin Chúa lắng tai. Lời con đây chân thành thống hối. Chúa ơi Chúa ơi thương đoái đến tiếng con van nài.
Tiếp tục đọc

Chính Chúa Chiên (Tv. 22) – Viết Chung.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi. Tôi chẳng thiếu thốn chi. Tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Trên đồng cỏ xanh tươi Ngài đã chăn nuôi tôi. Bên dòng suối mát rượi. Ngài cho tôi nghỉ ngơi. Đấy chính Chúa chiên của tôi Chúa Trời tôi.
Tiếp tục đọc

Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Viết Chung.

Chúa Nhật 3A Mùa Chay.
*
ĐK. Ước chi hôm nay chúng ta nghe tiếng Chúa: “Các ngươi đừng cứng lòng như xưa”.

1. Hãy tới reo mừng Chúa, hoan hô đá tảng cứu độ. Hãy ra trước Thiên nhan với muôn lời chúc tụng ngợi khen.
Tiếp tục đọc

Hằng hy vọng (Tv. 32) – Viết Chung.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin đổ trên chúng tôi nguồn ân huệ. Như chúng tôi hằng hy vọng, hằng hy vọng ở nơi Ngài.

1. Vì lời Chúa quả là chân thật. Những việc Chúa làm thật đáng cậy tin. Chúa hằng mến chuộng chính trực công minh rất rộng tình thương.
Tiếp tục đọc