Chiếc áo chùng thâm – Hoàng Kim Tốt.

Tận hiến
Thể hiện: Việt Tuấn (Tải về)
*
Chúa ơi! Chiếc áo chùng thâm, sẽ như áo giáp âm thầm đỡ nâng. Đời con, đời con đã quyết hiến dâng, đã dâng dâng chỉ một lần mà thôi.
.
ĐK.
Dù đời con đây gió mưa vùi. Đường tình mai đây đắng cay ngọt bùi. Lời thề hôm nay, hỡi Chúa ơi! Một đời không phai, hỡi Chúa ơi! Tiếp tục đọc