*Nhạc sĩ Xuân Chung – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Đ.

*
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi/Tv 32 (Chúa Ba Ngôi)

T.

*
Thánh vịnh 15 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 21 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 23 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 28 (Thánh vịnh – Đáp ca) Tiếp tục đọc

Advertisement