Ca Nhập Lễ 16 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Xin Thiên Chúa phù trợ con, Đấng nâng đỡ tâm hồn con. Con tự nguyện dâng lễ vật lên Chúa, sẽ xưng tụng danh thánh Ngài, lạy Chúa danh thánh Ngài thiện hảo.

1. Con tin tưởng kêu cầu lên danh thánh Chúa, hãy dùng quyền năng xử xét. Lời khẩn xin cùng Ngài, xin Ngài nghe thấu để thương tình cứu con. Tiếp tục đọc

Đấng phù trì con (Tv. 53) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Phù trì đời con chính là Thiên Chúa con. Đây thân con đây Chúa hằng nâng đỡ giữ gìn. Nay con xin đến dâng Ngài lễ tế. Xưng tụng Danh Ngài Thiên Chúa tình yêu.

1. Vì Ngài là Đấng nhân hậu, giàu tình thương với hết chúng sinh. Rộng tay ban phát ơn lành để chúng con thêm lòng tin mến.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 16 Thường Niên (Tv. 53) *- Hải Triều.

ĐK. Nay con có Thiên Chúa phù trợ, thân con đây Chúa luôn nâng đỡ. Ngài giải thoát bao nỗi gian nguy, con hân hoan tiến dâng Thánh Lễ.

TK. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, con xưng tụng Danh Ngài. Thật Danh Ngài tốt lành dường bao, Danh Ngài thiện hảo. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 16 Thường Niên (Tv. 53) *- Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Này tấm thân con bé nhỏ thấp hèn, được Chúa thương yêu phù trì nâng đỡ. Đây lễ tế con tự nguyện dâng Ngài, xưng tụng danh Ngài muôn muôn đời thiện hảo.

1. Xin cho con thêm lòng kính mến Ngài, trọn trí trọn lòng tuân giữ luật Chúa răn.
Tiếp tục đọc