Nhập Lễ 19 Thường Niên (Tv. 73) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nhìn lại giao ước thuở xưa. Đừng bỏ rơi dân nghèo, xin Chúa đứng lên biện hộ.

1. Chính Chúa là Đấng chiến thắng toàn cõi địa cầu. Chính Chúa xẻ dọc phân đôi (i) lòng biển sâu. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 19 Thường Niên (Tv. 73) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Thân lạy Chúa xin nhìn lại giao ước thuở xưa, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống con dân Ngài. Lạy Thiên Chúa xin hãy biện hộ cho dân Ngài, và thương nhậm lời khấn nguyện của đoàn con.

1. Chúa đã cho con được phúc gọi Ngài là Cha, xin cho con xứng đáng dự phần hồng phúc Chúa ban.
Tiếp tục đọc