Thời gian thuận tiện *- Bùi Ninh.

Ca Nhập Lễ Mùa Chay.
*
Thời gian thuận tiện đến rồi, canh tân sám hối ăn chay hãm mình.

1 Thời gian thuận tiện đến rồi, như ngày bừng sáng ơn trời đã ban. Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian, ấy là sám hối ăn năn hãm mình.
Tiếp tục đọc

Khi tôi tớ kêu cầu (Tv. 90) *- Hoàng Đan.

Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
ĐK. Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta sẽ luôn ở kề bên, lúc ngặt nghèo khốn khó. Ta ban cho nhiều vinh dự, giải cứu trong lúc nguy nan. Ta cho sống lâu phúc lộc, hưởng ơn cứu độ Ta ban.

1 Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, chúng con trông cậy nơi Chúa, chúng con mong chờ nơi Chúa. Xin đoái thương dủ tình, nghe tiếng thiết tha khẩn cầu, Ngài hỡi, giải thoát chúng con.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) *- Hải Triều.

ĐK. Ai kêu cầu đến Ta, Ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta sẽ giải cứu cho ban nhiều vinh dự. Sống lâu dài phúc ân được đầy dư.

1. TK. Hỡi ai nương náu Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng nơi Ngài”. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Khi con đến kêu cầu thì Chúa thường đáp lại. Ngài giải cứu đời con và ban nhiều vinh dự. Khi con đến kêu cầu thì Chúa liền giải cứu. Ngài cho sống thật lâu, phúc lộc dư tràn.

1. Lạy Chúa xin dủ lòng thương xót chúng con, vì chúng con đây luôn đắc tội với Ngài.
Tiếp tục đọc