Xin giữ gìn con (Tv. 16) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, con kêu lên Ngài, xin hãy ghé tai lắng nghe tiếng con van nài, Chúa ơi! Xin đoái thương nhậm lời.

1. Xin giữ gìn con, như là con ngươi mắt Chúa, xin chở che con trong bóng cảnh tay của Ngài. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 29 Thường Niên (Tv. 16) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, con tha thiết van nài, xin ngài chở che và giữ gì chúng con. Dưới bóng Ngài con thành tâm cầu khấn, xin Ngài lắng nghe tiếng con kêu cầu.

1. Xin ban cho con một tấm lòng tín trung, cùng tâm hồn quảng đại, để con phụng sự Ngài, bằng lòng nhiệt thành và niềm tin cậy mến.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa lắng nghe *- Duy Linh PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên.
*
ĐK. Xin Chúa lắng tai nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi trong mắt Chúa. Con kêu lên Ngài xin mau đáp lời. Dưới bóng cánh Ngài nguyện xin xót thương mãi chở che.

1. Đời có Chúa, con chẳng còn sợ chi. Dù bao khó nguy, con cũng chẳng ngại chi. Có Chúa luôn phù trì con vững chí. Chúa phán chỉ một lời, con sẽ đi. Tiếp tục đọc