Hãy đến đây – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Hãy đến đây cung kính thờ lạy Chúa. Tung hô Ngài, phủ phục trước Thánh nhan. Ngài là Đấng tác tạo thân ta. Bởi chính Ngài là Thiên Chúa ta thờ.

1. Lạy Chúa xin cảm tạ ơn Chúa, đã cho chúng con làm con cái của Ngài. Xin Chúa hằng che chở chúng con, để mỗi bước đi xứng danh con Ngài.
Tiếp tục đọc

Hãy đến đây (Tv. 94) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, trước nhan Ngài là Đấng dựng nên ta. Hãy đến đây ta cúi mình thờ lạy, bởi chính Ngài là Thiên Chúa của ta.

1. Con xin tựa nương Chúa thôi, xin thương chở che Chúa ơi.
Tiếp tục đọc

Nầy con đây (Is. 6) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 5C Thường Niên – Nhập Lễ + Kết Lễ. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Nầy con đây, xin Chúa sai con. Nầy con đây, xin Chúa sai con, sai con đi theo như ý Ngài, sai con đi theo như ý Ngài.

1. Vô phúc cho tôi, tôi chết mất vì tôi thấy Chúa, Chúa các đạo binh. Thiên Thần bay đến, cầm cục than cháy đặt vào miệng tôi, tội lỗi được tha.
Tiếp tục đọc

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94) *- Hải Triều.

ĐK. Hãy đến đây ta cúi mình phủ phục, cùng bái quỳ trước tôn nhan Thiên Chúa. Bởi chính Người là Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ.

TK. Còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người hằng dẫn lối. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ V Thường niên (Tv. 94) *– Trần Minh.

ĐK: Bạn hỡi nào hãy về đây phục bái Thiên Chúa ta thờ. Bạn hỡi nào hãy hòa ca chúc tụng Đấng cứu độ ta.

1. Nào hãy cảm tạ Chúa vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho người trần bao kỳ công tuyệt diệu. Tiếp tục đọc