Ca nhập lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30) *- Thy Anh.

ĐK. Lạy Chúa! Xin là Núi Đá cho con trú ẩn, lũy thành kiên vững để cứu độ con. Vì Chúa là Đá Tảng là chiến lũy con, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.

PK. Lạy Chúa! Chúa hằng sống động trong những tâm hồn chính trực và chân thành. Xin dùng ơn Chúa làm cho chúng con trở nên, trở nên giống như những tâm hồn đã được Chúa dủ thương, Chúa đã thương ngự tri. Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin Ngài nên như Núi Đá (Tv. 30) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên núi đá cho con trú ẩn, nên thành trì để cứu độ con. Vì Chúa, Ngài chính là núi đá cho con trú ẩn, là thành trì để bảo vệ con.

1. Tựa nương bên Chúa con an lòng bền tâm vững bước, vì uy danh Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa nên Núi Đá *- Duy Linh. PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa ơi! Xin Ngài nên như núi đá cho con đến ẩn nương, như thành trì cứu con lúc sai đường. Vì uy Danh Người xin thương hướng dẫn con lúc vượt non. Xin chỉ cho con đường lúc vượt đại dương.

1. Chúa là núi đá quân thù đâu có hại được chi. Chúa nên như thành trì con còn hãi sợ chi? Chúa thành đường đi con thoát nguy an toàn. Chúa nên như bức màn quân thù chẳng nhìn thấy con.
Tiếp tục đọc

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30) *- Hải Triều.

ĐK. Xin Chúa trở nên núi đá cho con ẩn náu. Xin Chúa trở nên thành trì ban ơn cứu độ.

1. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Vì uy danh Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 6 Thường niên (Tv. 30) *– Trần Minh.

ĐK: Lạy Chúa, khấn xin Ngài nên như núi đá để con trú ẩn an toàn. Lạy Chúa, xin hãy là thành trì, xin hãy là thành trì chở che con.

1. Chúa dẫn lối đường đưa con về bê Chúa, con no thỏa hồng ân, ẩn náu ấm êm. Bởi Chúa là núi đá và thành trì là chính Chúa Tiếp tục đọc