Sống trong ân tình – Ngọc Linh.

ĐK.
Trọn đời con nay thuộc về Chúa, trọn đời con nay thuộc về Chúa. Từ đây con sống trong ân tình, con bước đi an bình, con tiến dâng muôn lời cảm tạ.
1.
Vì tình yêu Thiên Chúa như đất trời bao la, luôn hằng đoái thương đến phận hèn cho con được dự phần vinh phúc. Cho con được chiêm ngắm Thánh nhan Đức Ki-tô là hạnh phúc của con là hoan lạc tâm can. Tiếp tục đọc