*Nhạc sĩ Duy Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh em hãy đi – Duy Tân
Anh em hãy ra đi (Truyền giáo)
*
Ba vị Đạo sĩ – Duy Tân
Bài ca Linh mục – Duy Tân & Ân Đức
Bài ca khải hoàn – Duy Tân
Bánh bởi trời – Duy Tân
Bình an của Chúa – Duy Tân
* Tiếp tục đọc