Chiều xưa thập giá – Hải Ánh.

Dâng Lễ
*
1. Chiều xưa thập giá dâng lễ hy sinh toàn thiêu là lễ dâng ban (ơ) chiều. Tình yêu! Chiều xưa thập giá, chiều Chúa hy sinh vì ta là ý lễ dâng giao hòa: Lễ Thứ Tha.

ĐK. Thánh giá Ngài, con xin vác ở trên vai. Lạy Chúa, nguyện bước theo đường Chúa, cùng rượu bánh hồn xác con hiệp dâng tạ lỗi xin Chúa thứ tha. Tiếp tục đọc