Dâng Chúa hiến lễ đời con – Hải Ánh.

Dâng Lễ
*
ĐK. Xin dâng Chúa hiến lễ (í a) đời con. Đây thân xác với cả (í a) linh hồn. Niềm buồn vui, với tiếng ca hát dâng lên. Tựa trầm hương với khói (i) trắng bay lên.

1. Bánh thơm với ly rượu nồng. Bàn tay vun trồng, gieo giống. Nắng mưa góp vui dệt công. Nắng mưa góp vui dệt công. Tiếp tục đọc