Phúc cho Mẹ – Hương Đan (Sr).

ĐK.
Phúc cho Mẹ Mẹ ơi, phúc cho Mẹ Mẹ ơi vì Mẹ đã tin, Mẹ tin vào lời Chúa phán.
1.
Mẹ tin khi thưa tiếng xin vâng, Mẹ tin nơi hang đá Bê lem khi hạ sinh con trong cảnh nghèo hèn. Xin Mẹ dạy con hôm nay tin vào tình yêu của Chúa qua từng biến cố cuộc đời luôn vững niềm tin. Tiếp tục đọc