Sức mạnh lời cầu nguyện – Kim Long.

Ý lời ca: Tertullien.

ĐK. Lời cầu nguyện chinh phục được Thiên Chúa. Sức mạnh mà Đức Ki-tô ban cho lời cầu nguyện là phát sinh điều tốt lành.

1. Khi cầu nguyện trong Thần Khí là ta dâng lên Thiên Chúa hy lễ đẹp ý Người.

2. Theo nhịp đàn, theo điệu hát, lời ta dâng lên Thiên Chúa xin Chúa ban phúc lành. Tiếp tục đọc

Sa mạc bừng vui – Lm. Kim Long.

ĐK.
Sa mạc và đất khô chồi hãy mừng vui. Rừng già hãy hoan lạc như cây huệ trổ bông, khắp chốn hãy hoan ca vang trời vì nay Thiên Chúa ngự đến viếng thăm dân NgàI.
1.
Đây đó đổ dồn về hội kiến Chúa quyền uy. Ngài sẽ làm mạnh sức kẻ yếu đau nhược suy. Tiếp tục đọc