Chốn luyện hình – Liên Bình Định.

1.
Chốn luyện hình bao linh hồn thống hối. Chớ chấp tội, xin thương xót Chúa ơi! Nơi dương trần bao tội nhơ chất chồng. Cha nhân từ: nguyện tha thứ hồn con.
ĐK.
Hồn con cậy trông lên Chúa, Chúa ơi! Ngày đêm thống thiết nguyện thứ tha lỗi lầm. Vững tin vào Chúa: tình Chúa hải hà. Sám hối ăn năn, con van xin…!! Tiếp tục đọc