Kính lạy Nữ vương – Nguyên Kha.

1.
Kính lạy Nữ Vương Đồng Trinh! Mẹ không hề vướng bợn nhơ tội truyền, Sáng hơn ánh trăng dịu êm, Mẹ như hoa dưới Ánh Bình Minh!
2.
Tấu lạy Nữ Vương tuyệt luân! Là vinh hiển chốn thành đô Gia – Liêm! Ích Diên hát vang lời ca: Mừng Giai Nhân đến cứu toàn dân! Tiếp tục đọc

Kính chào Mẹ đầy ơn – Nguyên Kha.

ĐK.
(Kính Chào Mẹ đầy Ơn Thiên Chúa ở cùng!) Kính chào Mẹ đầy Ơn đầy Ơn Thiên Chúa ở cùng! (Mẹ có phúc hơn mọi người nữ!) Và Giê – Su con lòng Mẹ, Giê Su con Mẹ, gồm Phúc Lạ! Thánh Ma – Ri – A Đức Mẹ Chúa Trời! Cầu cho chúng con là kẻ có tội! Cầu cho chúng con! Khi nay và trong giờ lâm tử! A – Men!
1.
Thiên Chúa sai Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ Làm Mẹ Con Thiên Chúa hiệp công cứu thế trần! Đây giây phút trọng đại: Ngôi Lời mặc xác phàm! Giờ Cứu Rỗi đã điểm nhân loại hằng ngóng trông! Tiếp tục đọc