Đến trước Nhan Ngài * – Ngọc Linh.

Nhập Lễ (Imprimatur – Gp. Ban Mê Thuột: 08.01.2008)

ÐK. Hãy đến trước nhan Ngài. Hồn ơi reo lên ý thơ, đàn ơi vang lên tiếng tơ ca mừng Vua Chí Thánh. Hãy đến trước nhan Ngài. Cùng tôn vinh Thiên Chúa ta là Vua trên muôn các Vua, danh Ngài luôn vững bền.

1. Hãy ca khen Ngài tình Chúa thật khôn sánh trung tín vượt ngàn mây, công lý vững bền nguồn suối hồng ân chan chứa mọi nơi. Tiếp tục đọc