*Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

*

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Lời nhạc Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Văn Chi – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ

*
_________________________________

*Nhạc sĩ Ngọc Linh – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.