*Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 28.10.2015) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 06.09.2002) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 23.07.2019) (Imprimatur – Tgp. Nha Trang: 01.03.2021)
Tiếp tục đọc