Đấng từ bi (Tv. 102) – Viết Chung.

ÐK. Chúa là đấng từ bi nhân ái. Không chấp nhất mà chỉ có xót thương.

1. Linh hồn tôi toàn thân tôi xin ca tụng Chúa. Ðến muôn đời nào dám quên muôn ân huệ của người. Tiếp tục đọc

Đã đến mùa cứu rỗi – Viết Chung.

ĐK. Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu-ia. Mau ăn năn và thống hối đã đến giờ cứu rỗi, mùa ân phúc tuôn rơi.

1. Hãy mau hòa giải trời đất với người. Kìa ánh sáng cứu độ đã rạng chiếu mọi nơi. Tiếp tục đọc