Xin chúc lành (Tv. 66) *- Viết Chung.

Lễ Mẹ Thiên Chúa.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin Ngài thương đến và chúc lành cho tất cả chúng con.

1. Xin khoan dung nhìn đến chúng con. Ơn cứu độ của Ngài muôn nước sẽ tỏ tường. Tiếp tục đọc

Xin ban hồng ân cứu độ – Viết Chung.

ĐK. Xin ban xuống, xin ban xuống hồng ân cứu độ chúng con. Xin ban xuống, xin ban xuống trần gian yêu thương hòa bình.

1. Kết hợp loài người anh em hướng lòng về nhà cha chung. Thiết tha, thiết tha dâng lời cầu xin với bao chân tình. Tiếp tục đọc