Thánh vịnh 22 * – Sơn Dương.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu gì, trên đồng cỏ xanh Người cho tôi nghỉ ngơi, Người hướng dẫn dắt tôi, hồn tôi Người lo dưỡng bồi.

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu chi. Tiếp tục đọc