Thánh vịnh 131-B * – Thanh Lâm.

Lễ Thánh Gioakim & Anna (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng Đa-vít tổ phụ của người.

1. Khi đã thề, đã hứa cùng Đa-vít thì muôn kiếp sau Ngài hằng giữ vẹn lời. Rằng: “Chính Ta sẽ đưa một con cháu dòng dõi ngươi lên thừa kế ngai vàng.” Tiếp tục đọc