Lễ Mồng Ba Tết (Tv. 89) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh hóa Công ăn Việc làm. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.

1. Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, từ thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài.

2. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm canh thức cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về đất, hỡi con người”.
Tiếp tục đọc