Thánh Lôrensô Tử đạo (Tv. 111) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Phúc đức cho người biết cảm thương và cho vay mượn.

1. Thật hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. Vui sướng đời họ là lệnh Chúa ban. Con cháu của họ sẽ mãi hùng cường. Dòng dõi người lành Chúa đổ đầy phúc. Tiếp tục đọc

Advertisement