Thánh Matthêu Tông Đồ 21.09 (Tv. 18) – Thái Nguyên.

Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Trời xanh tường thuật vinh quang của Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Ngài. Ngày này nhắc nhở cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia.

ĐK: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất, lời chúng đã vang vọng địa cầu. Tiếp tục đọc

Chúa Muốn Tình Yêu (Mt. 9) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 10A Thường Niên & Thánh Mathêu 21.09. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Lời Chúa gọi vang lên kêu tên người thu thuế, dù danh phận đề huề Mat-thêu đứng theo ngay. Hôm nay Chúa vào nhà ăn uống cùng người ta, như thầy thuốc ân cần nâng đỡ người bệnh nhân.

ĐK. Vì Chúa muốn tình yêu chứ không cần hy tế. Người thích được nhận biết hơn của lễ toàn thiêu. Và Chúa đến trần gian chết cho người tội lỗi. Còn đời ai công chính Người ban phúc an bình.
Tiếp tục đọc

Thánh Mat-thêu Tông Đồ (21.09) – Vũ Đình Ân.

Tác giả Tin Mừng.
*
1. Chúa muốn lòng nhân từ, không cần của lễ cao siêu. Chúa chính nguồn tình yêu nên gọi Mat-thêu theo Chúa.

ĐK. Thánh Mat-thêu Tông đồ tác giả Tin Mừng. Thánh Mat-thêu không hề mặc cảm tội lỗi. Thánh Mat-thêu đứng dậy Ngài đi theo Chúa. Thánh Mat-thêu môn đệ của Chúa yêu thương.
Tiếp tục đọc

Thánh Matthêu Tông đồ 21-9 (Tv. 18) – Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo kỳ công của Người. Ngày này nhắc nhở cho ngày tới. Đêm nay truyền lời cho đêm kia.

ĐK. Tiếng những công trình Chúa vang xa khắp cùng trái đất. Dù không nghe thấy lời mà vang khắp nơi hoàn cầu. Tiếp tục đọc