Khi gian nguy (Tv. 90) *– Bùi Ninh.

Lễ Thiên Thần hộ thủ (02.10). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Nào ai ơi sống nơi nương tựa Chúa Trời, và không ngơi núp trong bóng Ngài toàn năng. Giờ nguyện rằng: “Chúa là thành con ẩn náu, ôi lạy Ngài con mãi thành kính tin yêu”.

ĐK. Vì Thiên Chúa sai thiên sứ giữ gìn đỡ nâng. Khi gian nguy giữ gìn luôn muôn lối bạn đi. Tiếp tục đọc