Vui vào nhà Chúa (Tv. 121) – Thế Thông.

1.
Vui là vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi.
Nào cùng trẩy lên lên đề thánh Chúa (í a).
Chính phút này Giê – ru – sa – lem hỡi.
Cửa nội thành ngươi ta đã dừng chân.
Tiếp tục đọc