Thầy là Đấng Kitô (Lc. 9) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 12C Thường Niên.
*
1. Dân chúng nói Thầy là ai? Các ông thưa: Thầy là ông Ê-li-a, hay là ngôn sứ là ông Gio-an. Còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phê-rô liền thưa: Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều này.

ĐK. Con Người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục và các thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Con người đã chịu đau khổ (Lc. 9) *- Huy Hoàng.

Chúa Nhật 12C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Con Người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế ra oai. Bị giết chết trên thập giá, nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại.

1. Và Ngài đã kêu gọi, ai muốn theo Tôi phải bỏ mình đi. Vác thập giá của mình hằng ngày mà đi theo Tôi. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng vì Tôi, thì được sống muôn đời.
Tiếp tục đọc

Theo Chúa (Lc. 9) *- Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 12C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình. Vác thập giá mình mà cùng đi với Ta. Này ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta. Hạnh phúc biết bao họ được sự sống muôn đời.

ĐK. Chúa ơi! Từ nay con bước trung kiên. Vững tin vì có Chúa con lo gì. Chúa ơi ! Này con dâng trái tim con. Hiến dâng đời con trong cánh tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Thầy là Đức Kitô (Lc. 9) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 12C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. “Thầy là Đức Ki-tô của Thiên Chúa”. Ôi mầu nhiệm lớn lao cao vời. Đấng muôn dân trông đợi ngày mới. Ngài phải vượt qua khổ đau và chết để cứu độ nhân loại.

1. Ngài cho con biết người nào theo phải từ bỏ mình. Và vác thập hình để mỗi ngày biết yêu thương hơn. Con nguyện trót đời để sống lời ước hẹn với Chúa. Ước gì con chẳng ngại chi khi theo con đường Chúa đi.
Tiếp tục đọc

Từ bỏ chính mình (Lc. 9) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 12C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Nào ai, ai muốn theo Ta hãy mau từ bỏ chính mình. Nào ai, ai muốn theo Ta ngày đêm chịu thập tự giá. Vì ai ham sống vinh hoa kiếp sau thiệt mạng chính mình. Còn ai hiến dâng thân mình vì danh Ta sẽ sống muôn đời.

ĐK. Con mang trên vai cây thập tự giá. Xin luôn đi theo con đường của Chúa. Nguyện trọn đời con sống luôn kết hiệp. Để tình yêu Chúa dẫn đưa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Ai muốn theo Ta *– Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
(Chúa Nhật 13A Thường Niên) (Chúa Nhật 22A Thường Niên) (Chúa Nhật 24B Thường Niên) (Chúa Nhật 12C Thường Niên)
*
“Kìa dân chúng nói Thầy là ai?” “Người ta nói Thầy là một ngôn sứ”. “Còn anh em nói Thầy là ai?”. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.

ĐK. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Tiếp tục đọc