Thánh vịnh 116 – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C.

ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

1. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa. Hết thảy các nước hãy chúc tụng Người. Nào hãy ca lên chúc tụng tôn vinh, Chúa Đấng chí ái tình Người bao la Tiếp tục đọc