Tìm kiếm và giữ lấy bình an – Jacques Philippe & Minh Anh

Tim kiem va giu lay binh an
*

Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An
Một tiểu luận nói đến Bình An Nội Tâm
Người dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

Nguyên tác: Recherche la Paix et Poursuis-la
(Jaques Philippe)

Bản tiếng Anh: Searching for and Maintaining Peace
George & Jannic Driscoll

Bản tiếng Việt: Tìm Kiếm và Giữ Lấy Bình An
Lm. Minh Anh (Gp. Huế)
*

Mục Lục

Tiếp tục đọc