– Thánh Vịnh 111 – Thánh Vịnh Đáp Ca.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Trong u tối Người xuất hiện (Tv. 111) – Tường Ân.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Trong u tối Người xuất hiện, như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Giữa tối tăm bừng lên ánh sáng, thắp lên rạng ngời soi kẻ lòng ngay. Đó chính là người từ ái công minh. Biết cho vay mà không tính toán, hành động theo phải lẽ công minh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Ánh quang dọi kẻ lòng ngay, là người công chính, nhân hậu và chí từ. Vinh phúc người rộng lòng thương giúp đỡ, theo giới luật mà sắp xếp việc riêng.

ĐK. Trong u tối Người bừng lên ánh sáng chiếu soi kẻ ngay lành.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Trong u tối, Người xuất hiện, như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Trong u tối, Người đã xuất hiện. Như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Người nhân hậu, từ bi, công chính. Phước cho người ái nhân, công bình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Phúc thay cho ai hằng biết xót thương người luôn, lòng từ bi nhân hậu ngay chính, một đời luôn công bình bác ái, mãi tươi đẹp không úa phai.

ĐK. Trong u tối Người xuất hiện như ánh sáng, như ánh sáng dọi chiếu, chiếu soi kẻ lòng ngay, soi kẻ lòng ngay. Tiếp tục đọc

Ánh Sáng Bừng Lên (Tv. 111) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành.

1. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người nhân hậu và công chính, phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.
Tiếp tục đọc

Chiếu rọi kẻ ngay lành (Tv. 111) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành.

1. Đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc cho người biết cảm thương cho vay mượn theo lẽ công bình, thu xếp công việc của mình.
Tiếp tục đọc

Trong u tối (Tv. 111) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Giữa tăm tối bừng lên một ánh sáng, rọi chiếu kẻ lòng ngay: là người từ bi công chính và nhân hậu. Thật vinh phúc người có lòng thương xót, biết cảm thương và cho vay mượn, quản lý tài sản theo đức công bình.
Tiếp tục đọc

Trong u tối (Tv. 111) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Trong u tối Chúa xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Trong u tối Chúa xuất hiện như sự sáng soi cho kẻ lành. Chúa từ bi và công chính, nhân hậu thay bao khôn xiết. Thật phúc đức cho những người có lòng xót thương cho vay nhiều. Khi tài sản luôn được quản lý theo đường ngay đức công bình.
Tiếp tục đọc

Một nguồn ánh sáng (Tv. 111) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Trong chốn tối tăm bừng lên một ánh sáng. Soi chiếu người lành từ bi và công chính. Phúc vinh cho người xót thương cho vay mượn. Theo đức công bình thu xếp công việc mình.

ĐK. Một nguồn ánh sáng bừng lên giữa chốn tối tăm. Soi chiếu người lành chân thành luôn giữ lòng thanh.
Tiếp tục đọc

Nầy Người Đến – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Này Người đến bừng sáng giữa thế gian, soi người hiền đức ban nguồn hồng phúc.

1. Phúc cho người rộng tình giúp đỡ, họ sẽ hạnh phúc đến muôn đời. Tiếp tục đọc

Người Như Sự Sáng (Tv. 111) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Giữa tối tăm bừng lên một nguồn ánh sáng, chiếu soi gian trần kẻ công chính ăn ở ngay lành. Phúc thay người biết cảm thông và cho vay mượn, biết theo đường ngay mà thu xếp công việc cho mình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Thiên Lý.

ĐK. Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người công chính nhân ái từ bi. Thật phúc đức người biết xót thương cho vay, biết cai quản sản nghiệp theo đức công bình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Hồng Ngự.

ĐK. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành.

1. Anh sáng bừng lên chiếu rọi kẻ ngay lành: đó người nhân hậu từ bi và công chính . Phúc ai cảm thương biết cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, Người nhân hậu, từ bi và công chính. Phước đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình.
Tiếp tục đọc

Người Đã Xuất Hiện (Tv. 111) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, đã chiếu rọi cho kẻ ngay lành. Phúc thay người từ bi và công chính, luôn biết cảm thương cho kẻ nghèo đói vay mượn. Tiếp tục đọc

Trong U Tối (Tv. 111) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Từ trong u tối Người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ lòng ngay, soi kẻ lòng ngay.

1. Đời sống nhân từ thuận hòa êm ấm sẽ luôn sáng ngời soi kẻ chính tâm. Người cho mượn và luôn thông cảm, theo lẽ công bình ân phúc thương ban.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Trong u tối Người đã xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay Người là sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, Người nhân hậu từ bi và công chính. Phúc đức cho ai biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Trong u tối đã bừng lên ánh sáng chiếu soi kẻ ngay lành.

1. Từ trong tăm tối, bừng lên một ánh sáng chiếu dọi kẻ lòng ngay. Đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết thương cảm và hay giúp đỡ. Biết theo sự thật mà thu xếp công việc mình. Tiếp tục đọc

Thánh Lôrensô Tử đạo (Tv. 111) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Phúc đức cho người biết cảm thương và cho vay mượn.

1. Thật hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. Vui sướng đời họ là lệnh Chúa ban. Con cháu của họ sẽ mãi hùng cường. Dòng dõi người lành Chúa đổ đầy phúc. Tiếp tục đọc